Stadgar

Stadgar antagna på årsmötet den 2 februari 1955 och med ändringar antagna på senaste årsmötet till och med årsmötet i april 2016.

 

§ 1 Klubbens namn ska vara STOCKHOLMS KATTKLUBB.

§ 2 Klubbens ändamål är

– att verka för bättre förståelse och uppskattning av katter.

– att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat sätt vidga intresset för katten som husdjur.

– att arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård.

– att förhindra och motarbeta djurplågeri och dålig djurhållning.

– att tillvarata kattägarens intresse i allmänhet och för ovannämnda syften i görligaste mån söka kontakt och samarbeta med likasinnade klubbar i in- och utlandet.

§ 3 Klubben ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Till medlem i klubben kan varje kattvän väljas.
Frågan om medlemskap prövas av styrelsen. Om inträde nekas behöver skäl inte anges.

Utländsk medborgare som önskar medlemskap får sådant sedan vederbörande lands organisation hörts enligt Sveraks regler.

§ 5 Till hedersmedlem kan klubben på förslag av styrelsen utse medlem, eller annan person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess intresse.

§ 6 Medlemsavgifter för fullbetalande, stödmedlemmar och familje- medlemmar bestäms på ordinarie årsmöte och betalas före januari månads utgång. Ny medlem betalar vid inträde i klubben. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Den som så önskar kan bli stödmedlem i SK. Medlemsavgiften minskas med avgiften till SVERAK och kostnaden för prenumerationen på Våra Katter. Stödmedlem kan inte ingå i SK:s styrelse eller inneha annan förtroendepost i SK, inte heller representera SK vid SVERAK-aktiviteter. Stödmedlem har ej rösträtt på årsmötet. I övrigt har stödmedlem samma rättigheter som ordinarie medlem.

§ 7 Styrelsen är berättigad att ur klubben utesluta medlem som under minst 3 månader utan anmäld eller känd giltig orsak underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter (gäller ej medlemsavgift) till klubben, eller då annat vägande skäl till uteslutning finns. Sådant beslut får inte fattas om inte minst halva antalet styrelseledamöter är överens om detta.

Utesluten medlem har rätt att få skriftligt besked om anledningen till uteslutningen. Om utesluten medlem så begär ska frågan ställas till medlemmarna på nästkommande ordinarie klubbmöte och ska i så fall upptas på kallelse till mötet.

§ 8 Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt i klubbens kassor kassa eller andra tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter.

§ 9 Klubben ska ha protokollförda möten minst 2 gånger per år.

Ett av mötena ska hållas i form av ordinarie årsmötet.

Ordinarie årsmöte ska hållas efter vårutställningen och före april månads utgång.
Där ska följande punkter tas upp till behandling:

1. Val av ordförande att leda årsmötet

2. Val av sekreterare för årsmöte

3. Val av två justeringsmän och två rösträknare

4. Frågan om årsmötet blivit behörigen kallat

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens berättelse

7. Räkenskaperna, internrevisorernas berättelse och budget

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av handkassans storlek för verksamhetsåret

10. Frågor väckta av enskilda medlemmar

11. Frågor väckta av styrelsen och revisorer

12. Beslut om medlemsavgifter

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dem

14. Val av internrevisorer och suppleanter för dem

15. Styrelsen presenterar delegaterna till SVERAKs årsmöte och suppleanterna för dem.

16. Val av ledamöter till valberedningen

§ 10 Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt, eller då minst tio medlemmar för särskilt angivet ärende gör skriftlig fram-ställning om detta till styrelsen. På extra årsmöte, liksom på andra möten i klubben, ska endast sådana frågor behandlas som upptagits i kallelsen.

§ 11 Kallelse till möte sker via hemsidan minst fjorton dagar i förväg. Kallelse via brev eller e-mail skickas till enskilda medlemmar som begärt det innan februari månads utgång.

§ 12 På möte har varje medlem som betalat medlemsavgift enligt paragraf 6 en röst, med undantag för stödmedlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annat. Ärende avgörs genom öppen omröstning om sluten inte begärs. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller vid val, annars gäller ordförandens mening.

Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

§ 13 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av udda antal ordinarie ledamöter, minst fem och högst elva, för vilka utses minst två suppleanter. Styrelsens storlek beslutas på årsmötet efter förslag, som framlagts av valberedningen.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs enligt följande: Vice ordförande, utställningssekreterare, kassör, en ledamot väljs jämna år. Ordförande, internsekreterare, avels-sekreterare, väljs udda år. Suppleanter väljs på ett år i taget.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid för vilken den är vald utses på nästa ordinarie årsmöte ersättare för återstående tid eller vid extra årsmöte om styrelsen anser att behov finns.

§ 14 Styrelseledamöterna äger inte rätt att erhålla arvode för det arbete de utför åt Stockholms kattklubb. Däremot ska styrelsemedlemmar, inklusive suppleanter ej betala medlemsavgift under mandattiden. Funktionärer som enligt styrelsen innehar viktiga poster ska ej betala medlemsavgift.

§ 15 Styrelseledamöter väljs var för sig till respektive befattningar.
Vid behov kan styrelsen dock själv omkonstituera sig.
Styrelsesuppleanter ska kallas till styrelsemötena men har inte rösträtt på dessa annat än i ordinarie styrelseledamots frånvaro.

§ 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Ärende avgörs genom öppen omröstning om sluten inte begärs. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller vid val, annars gäller ordförandens mening.

Varje styrelsemöte ska protokollföras och protokollet uppläsas och godkännas på nästa styrelsemöte.

§ 17 Avgående styrelseledamöter, revisorer samt styrelse- och revisorssuppleanter kan vid mandattidens slut omväljas.

§ 18 Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast 1 mars närmast följande år ska de tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och klubbens och styrelsens mötesprotokoll från föregående år hållas tillgängliga för internrevisorerna, som efter granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.

§ 19 Kassören ska sköta klubbens medel och är ansvarig för dessa. Inkomna medel ska omedelbart insättas i en av styrelsen godkänd bank i Stockholm, varifrån uttag endast får ske av kassören, ordföranden eller annan av styrelsen utsedd ledamot. Kassören redovisar utbetalningar till varje styrelsemöte.

Kassör och ordförande (eller annan av styrelsen utsedd firmatecknare) kan teckna firma var för sig, inte med nödvändighet i förening.

§ 20 För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år utses på ordinarie årsmöte två internrevisorer samt suppleanter för dem för en tid av ett år.

§ 21 Av FIFe och SVERAK fastställda stadgar och regler ska gälla som om de fanns i dessa stadgar.

§ 22 För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut fattas om detta vid två på varandra ordinarie årsmöten. Kallelse till årsmötet ska innehålla förslaget till ifrågavarande ändring.
På årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstande vara överens om beslutet.

§ 23 För klubbens upplösning fordras att beslut fattas om detta på två möten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
I kallelsen till dessa möten ska anges att frågan om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant möte måste minst tre fjärdedelar av de röstande vara överens om klubbens upplösning. På det sista mötet ska beslut fattas om disposition av klubbens tillgångar liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter.

§ 24 Vid klubbens upplösning ska klubbens tillgångar användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.

§ 25 Styrelsen utser delegater till SVERAKs årsmöte och suppleanter för dem.